top of page

Все про пільги - відповідає управління соцзахисту

Відповіді на запитання, які більше хвилюють пільговиків

Ø У листопаді мені прийшла платіжка із повним розміром платежу, хоча я пільговик. Раніше в мене була прописана лише части­на платежу, відповідно до розміру пільги. Чому так?

З 1 жовтня 2019 р. в Україні запро­ваджено монетизацію пільг на опла­ту житлово-комунальних послуг. Те­пер пільговики можуть одержати кошти у готівковій чи безготівковій формі. Починаючи з листопада, українці отримують квитанції за ко­мунальні послуги з повним розміром платежу — без урахування пільг.

Ø Якими будуть суми виплат пільг для пільговиків?

З 1 жовтня 2019 р. запроваджено новий механізм виплати пільг на оплату житлово-комунальних послуг. При цьому порядок розрахунку пільги залишається майже незмінним. Роз­мір пільги щомісячно розраховує ор­ган соціального захисту населення.

Суму пільги розраховуватимуть ви­ходячи з розміру знижки, на яку піль­говик має право згідно із законом. Також на неї впливатимуть ціни і та­рифи на житлово-комунальні послу­ги та державні соціальні нормативи у сфері житлово-комунального обслу­говування.

Ø Як проводити оплату кому­нальних послуг пільговикам почи­наючи з листопада 2019 р.?

Держава виплачує кошти за пільги кожній людині окремо — видає готів­кою або переказує на рахунок Ощад­банку.

Видача у готівковій формі можлива лише за умови, якщо пільговик напи­сав відповідну заяву до органу соці­ального захисту до 15 жовтня 2019 р.

Пільговик, який одержав готівку, сплачує за спожиті комунальні по­слуги повну суму платіжки.

Ті пільговики, які не написали заяву на отримання пільги готівкою, мають справу з безготівковим розрахунком.

Ø Як провести оплату ЖКП, як­що в мене безготівкова форма ви­плати пільги?

Якщо у вас безготівкова форма виплати пільги, то частину платежів за вас здійснює АТ Ощадбанк, а час­тину — ви сплачуєте самостійно. Перерахування коштів Ощадбанком надавачам послуг здійснюється у такій послідовності: постачання теп­лової енергії, постачання та розпо­діл природного газу або постачання та розподіл електричної енергії за наявності відповідного виду індиві­дуального опалення, постачання га­рячої води, централізоване водо­постачання, централізоване водовідведення, постачання та розподіл електричної енергії, постачання та розподіл природного газу, пово­дження з побутовими відходами, послуги з управління багатоквар­тирним будинком, внески за вста­новлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку.

Тобто наразі Ощадбанк перерахо­вує кошти не за пропорційним прин­ципом (коли за кожну послугу прово­дився розрахунок в рівних відсотках від суми пільги), а за пріоритетним принципом — коли спочатку прово­диться оплата за тепло, газ, електро­енергію тощо.

Якщо сума пільги достатня, то сплата всіх послуг здійснюється на 100%. Залишок коштів пільги буде перераховано на наступний місць.

Якщо суми пільги недостатньо, то сплачено буде лише за ті послуги, на які вистачить коштів. А про послуги, за які потрібно доплатити, — Ощад­банк надішле вам смс-повідомлення (з розмірами доплати за кожним ви­дом послуги). Також ви можете зайти у свій особистий кабінет на сайті Ощадбанку, де відображається рух коштів за вашим обліковим записом.

Ø А якщо в мене немає мобіль­ного телефону?

Ви можете надати органу соціаль­ного захисту контактний номер теле­фону будь-якої особи, яка не є піль­говиком і яка потім повідомить вас про смс-повідомлення Ощадбанку.

Ви також можете самостійно про­водити розрахунки.

Ø Як я можу самостійно прово­дити розрахунки, якщо не маю мобільного телефону?

Ви можете отримати в органі соці­ального захисту населення розраху­нок розміру пільги. Якщо тарифи на житлово-комунальні послуги не змі­нюються, то щомісячний розмір піль­ги протягом опалювального періоду буде однаковим. Тобто, знаючи роз­мір своєї пільги і пріоритетний прин­цип оплати Ощадбанку (див. попереднє запи­тання), ви можете самостійно ви­рахувати, скільки і якому надавачеві послуг маєте заплатити.

Ø Я чув, що новий механізм до­зволяє заощадити частину коштів і залишити їх собі. Як це можливо?

Це залежить від того, у якій формі ви отримуєте виплату пільги: у готів­ковій чи безготівковій формі.

Якщо у готівковій, то після повного розрахунку з надавачами послуг ви можете залишити зекономлену го­тівку собі.

Якщо у безготівковій, то всі зеко­номлені кошти ви можете одержати лише після завершення опалюваль­ного періоду (орієнтовно з червня). Про суму зекономлених коштів смс повідомлення вам надішле Ощад­банк. Якщо ви маєте рахунок в Ощад­банку, то ці кошти автоматично будуть зараховані на нього. Якщо ви не має­те рахунку, то ви можете його відкри­ти з червня до грудня поточного року і на нього буде зараховано ці гроші.

Ø Як одержувати кошти пільго­викам, котрі не мають відкритого рахунку в Ощадбанку?

Якщо ви маєте на увазі відсутність банківського рахунку в будь-якому з уповноважених банків, у такому разі ви будете одержувати безготівкову виплату пільги через Ощадбанк. Ор­ган соціального захисту самостійно надасть всю інформацію Ощадбанку, який автоматично створює обліковий запис одержувача пільг, на який нара­ховуються кошти, та інформує пільго­вика надсиланням смс-повідомлень.

Ø Якщо я не хочу працювати з Ощадбанком, можна обрати якийсь інший банк?

Наразі Мінсоцполітики України працює з 38 уповноваженими банка­ми. Для готівкової форми виплати пільговик може обрати будь-який з них, а також доставку пільги через Укрпошту. Щоб отримати відповід­ний сервіс, потрібно подати заяву до органу соціального захисту (зазна­чивши всі банківські реквізити). Таку заяву можна подавати двічі на рік: до 15 жовтня (на опалювальний період) і до 15 травня (на неопалювальний).

Для безготівкової форми виплат сьо­годні Ощадбанк є єдиним варіантом.

Ø Чи можна в разі смерті піль­говика виплатити кошти за остан­ній місяць життя безготівково?

Не можна. Перехід з готівкової фор­ми надання пільг на безготівкову здій­снюється лише за заявою пільговика.

Ø Якщо я оплатив комуналку, не дочекавшись смс-повідомлення від Ощадбанку? *

Якщо йдеться про безготівкову форму монетизації, то всі зекономле­ні вами кошти ви зможете одержати влітку. Якщо виникне ситуація, коли ви сплатили рахунки, не дочекавшись смс-повідомлення від Ощадбанку, то на рахунках виникне переплата, яка буде відображена надавачем послуг у квитанціях наступних періодів.

За додатковою інформацією звертайтеся в управління праці та соціального захисту населення за адресою: м.Новоселиця, вул..Чкалова,7, каб.39, т.5-09-69

127 переглядів1 коментар

1 Comment


Yumi Vega
Yumi Vega
Feb 13, 2023

Very helpful advice in this particular post! It’s the little changes that make the largest changes. Thanks for sharing! https://j9korea.com/


Like
bottom of page