top of page

Готуючи "новий" поділ, автори поплутали навіть дати створення громадПроєкт перспективного плану, який зараз доопра­цьовують в облдержадмі­ністрації, ляже в основу майбутнього адміністратив­но-територіального устрою країни. Це офіційна супро­відна частина нового-старо­го плану формування гро­мад, про існування якого було відомо давно, але який ніхто – ні жителі громад, ні голови «добровільних» об’єднань, ні сільські голови, ні керівники районів і депу­тати облради від районів, в очі не бачили, допоки він не вигулькнув на засіданні Ка­бміну ось у такому вигляді. Але сьогодні мова не про те, хто, для чого і чому саме так його малював.

Що ж цей план пропонує Новоселиччині?

Отже, почнемо з най­скандальнішого кута райо­ну – Чорнівки, яка у цьому плані, все таки, об’єднана не з Чернівцями, а з Топорівця­ми і Колінківцями. Не буду переповідати заново си­туацію довкола приєднан­ня Чорнівки до Чернівців, блокування сміттєзвалища тощо. Про це, мабуть, чита­чі пам’ятають.

Сільський голова Чор­нівки Георгій БОТА про­коментував ситуацію очіку­вано гостро:

– Перший заступник го­лови ОДА Богдан Ковалюк та начальник департамен­ту ОДА Віктор Подорожний фактично обдурили грома­ду села Чорнівка, підписав­ши «Протокол проведення консультацій посадовими особами Чернівецької об­ласної адміністрації та пред­ставниками громади села Чорнівка Новоселицько­го району» 21 грудня 2019 року про те, що Чернівецька ОДА зобов’язалася «Не вно­сити змін до Перспективного плану формування терито­ріальних громад Чернівець­кої області (в частині Чор­нівської сільської ради) без згоди громади села Чорнів­ка». Його все ж направили на розгляд урядовій комісії 20 січня в Мінрегіони, змі­нивши Перспективний план, де Чорнівка «об’єднується» з Топорівцями та Колінків­цями, а не з м. Чернівці. Я зареєстрував ще одне звер­нення Чорнівської сільської ради до голови ОДА Сергія Осачука наступного змісту:

«Чорнівська сільська рада Новоселицького району Чернівецької області просить Вас під час здійснення до­опрацювання Перспективно­го плану формування громад Чернівецької області (в ча­стині с. Чорнівка) залишити наше село в складі Черні­вецької об’єднаної територі­альної громади.

Просимо врахувати той факт, що рішенням Чер­нівецької міської ради від 31.08.2015 року №1697 та рішенням Чорнівської сіль­ської ради від 09.07.2015 року №01-39/15 надані зго­ди обох рад на добровільне об’єднання громад м. Чер­нівці та с. Чорнівки (копії рі­шень додаються).

Крім того, 08.12.2016 року в м. Чернівці були про­ведені громадські слухання щодо добровільного об’єд­нання територіальних гро­мад міста Чернівці та села Чорнівка. Такі ж обговорен­ня відбулися і в селі Чорнів­ка 12-31 жовтня 2016 року. З метою зняття напруги, ще раз просимо не розглядати інших варіантів формування об’єднаної громади, ніж при­єднання громади с. Чорнівка до громади Чернівців, не­ухильно дотримуючись Ме­тодики формування терито­ріальних громад в контексті 20 км зони до міст обласного значення та волевиявлення жителів Чорнівки та Чернів­ців.»

Наскільки нам відомо, жи­телі Колінківців також не в захваті від долучення до То­порівців.

Не торкнулися зміни і Ма­гальської громади. Що не дивно. Зв’язуватись з Троя­нівною – собі дорожче, роз­судили, мабуть, в Кабміні. І залишили в перспективному плані Бояни і Припруття в одній громаді. Чи зможуть тут тепер хоч якось домови­тись – велике питання.

Тепер Новоселицька місь­ка громада. Тут до існуючих населених пунктів приєдна­ли Динівці, Малинівку, Бе­рестя і Довжок.

– Я усвідомлювала, що до нашої громади у Перспек­тивному плані приєднають ще деякі села, – коментує голова ОТГ Марія НІКО­РИЧ. – Тож, якщо Перспек­тивний план набуде стату­су Закону, звісно, ми його будемо виконувати. Нам і зараз не просто, а буде ще складніше. Доведеться ви­шукувати шляхи для додат­кового заробітку і економії, проводити додаткову інвен­таризацію земель, грошову оцінку тощо. Я ніколи не підтримувала укрупнення. В будь-якому випадку, оста­точне рішення прийматиме сесія.

Щодо Тарасівців... Се­сія сільської ради прийняла рішення і направила кло­потання про приєднання до Новоселицької громади. Згідно чинного законодав­ства, це клопотання розгля­не сесія і прийме рішення.

А тим часом, у новояв­леному Плані, Тарасівці, а разом з ними ще три села - Щербинці, Жилівку і Фо­росне приліпили до Ванчикі­вецької громади. Чи втішені цим у Ванчиківцях і Кости­чанах та Черленівці?..

Аркадій ШОВА, голова Мамалигівської ОТГ, де межі громади залишили без змін, загалом цим задоволе­ний:

– Якщо раніше існував сенс приєднання інших сіл, тепер, як я бачу, його вже немає. 12 тисяч населення – більш-менш оптимальний варіант для сільської грома­ди.

Щодо Мамалиги, ті, хто готував документ і схему навіть не потрудилися вивчити матчасть, на схемі вказано дату формування Мамалигівської громади - 2019 рік, хоча насправді це сталося на 4 роки раніше.

Ось приблизно так. Чи зміниться щось у Перспек­тивному плані, коли і чи дій­де до примусового об’єднан­ня, – сказати важко. Дуже просто спрогнозувати, що ця процедура супроводжу­ватиметься гучними скан­далами. У влади один вибір – примусити до об’єднання. Але як це зробити найбільш безболісно не думає, здаєть­ся, ніхто.

Андрій РОМАНЦОВ

271 перегляд0 коментарів
bottom of page